Renosan Banner

Polityka prywatności

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną europejskie i krajowe standardy ochrony danych osobowych. Z tego względu RENOSAN POLSKA SP. z o.o. („Spółka) podjęła odpowiednie kroki, aby dostosować się do nowych wymogów i zapewnić należytą ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO. Nasza Spółka dokłada wszelkiej staranności, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe w procesie realizacji umów, jak również przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że: Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest RENOSAN POLSKA SP. z o.o. z siedzibą w Kartuzach przy ul. Gdańska 29, 83-300 Kartuzy, KRS0000642617, Nip: 589-202-80-09.

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Z tych praw możecie Państwo skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby Spółki lub adres e-mail: info [at] renosan.pl Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Państwu praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez Spółkę w celach: zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), marketingu bezpośredniego, tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki, weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania- przez okres przedawnienia roszczeń wobec Spółki lub kontrahenta.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do obioru i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Spółką; inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, a także pracownicy i współpracownicy Spółki lub tych podmiotów- w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Państwa o przekazanie nam dodatkowych Państwa danych osobowych.

Możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jasno i konkretnie określonych celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Państwo jesteście stroną. Udzieloną nam zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie za zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mający istotny skutek dla Państwa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Państwu prawach oraz sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres Spółki lub e-mail (info [at] renosan.pl)